Medienethnographie (bibtex)

by Götz Bachmann, Andreas Wittel
Reference:
Medienethnographie (Götz Bachmann, Andreas Wittel), Chapter in Qualitative Methoden der Medienforschung (Ruth Ayaß, Jörg Bergmann, eds.), Verlag für Gesprächsforschung, 2011.
Bibtex Entry:
@incollection{Bachmann_2011,
 author = {Bachmann, G{\"o}tz and Wittel, Andreas},
 title = {Medienethnographie},
 url = {http://www.verlag-gespraechsforschung.de/2011/pdf/medienforschung.pdf1},
 urldate = {2015-05-29},
 pages = {183--215},
 publisher = {{Verlag f{\"u}r Gespr{\"a}chsforschung}},
 isbn = {978-3-936656-35-0},
 editor = {Aya{\ss}, Ruth and Bergmann, J{\"o}rg},
 booktitle = {Qualitative Methoden der Medienforschung},
 year = {2011},
 address = {Mannheim}
}
zurück zum Text

 

Powered by bibtexbrowser