Citation Advantage of Open Access Articles (bibtex)

by Gunther Eysenbach
DOI: 10.1371/journal.pbio.0040157
Reference:
Citation Advantage of Open Access Articles (Gunther Eysenbach), In Plos Biology, volume 4, 2006.
Bibtex Entry:
@article{Eysenbach_2006,
 author = {Eysenbach, Gunther},
 year = {2006},
 title = {Citation Advantage of Open Access Articles},
 url = {10.1371/journal.pbio.0040157">http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040157},
 urldate = {2015-05-16},
 pages = {e157},
 volume = {4},
 number = {5},
 journal = {Plos Biology},
 doi = {10.1371/journal.pbio.0040157}
}
zurück zum Text

 

Powered by bibtexbrowser