2010 PLoS Progress Update (bibtex)

by Peter Jerram
Reference:
2010 PLoS Progress Update (Peter Jerram), (Public Library of Science, ed.), 2010.
Bibtex Entry:
@misc{Jerram_2010,
 author = {Jerram, Peter},
 editor = {{Public Library of Science}},
 year = {2010},
 title = {2010 PLoS Progress Update},
 url = {http://blogs.plos.org/plos/2011/07/2010-plos-progress-update/},
 urldate = {2015-07-30}
}
zurück zum Text

 

Powered by bibtexbrowser