Lernen in der digitalen Gesellschaft - offen, vernetzt, integrativ: Abschlussbericht (bibtex)

by Unknown
Reference:
Lernen in der digitalen Gesellschaft - offen, vernetzt, integrativ: Abschlussbericht, (L. Ludwig, K. Narr, S. Frank, D. Staemmler, eds.), Internet & Gesellschaft Collaboratory e.V, 2013.
Bibtex Entry:
@book{Ludwig_2013,
 year = {2013},
 title = {Lernen in der digitalen Gesellschaft - offen, vernetzt, integrativ: Abschlussbericht},
 address = {Berlin},
 publisher = {{Internet {\&} Gesellschaft Collaboratory e.V}},
 series = {Collaboratory Abschlussberichte},
 editor = {Ludwig, L. and Narr, K. and Frank, S. and Staemmler, D.}
}
zurück zum Text

 

Powered by bibtexbrowser