Open Access (bibtex)

by Michael Chibnik
DOI: 10.1111/aman.12231
Reference:
Open Access (Michael Chibnik), In American Anthropologist, volume 117, 2015.
Bibtex Entry:
@article{Chibnik_2015,
 author = {Chibnik, Michael},
 year = {2015},
 title = {Open Access},
 url = {10.1111/aman.12231">http://dx.doi.org/10.1111/aman.12231},
 urldate = {2015-06-16},
 pages = {225--228},
 volume = {117},
 number = {2},
 issn = {1548-1433},
 journal = {American Anthropologist},
 doi = {10.1111/aman.12231}
}
zurück zum Text

 

Powered by bibtexbrowser