Bildung und Kultur: Personal an Hochschulen (bibtex)

by Destatis
Reference:
Bildung und Kultur: Personal an Hochschulen (Destatis), In Fachserie 11, volume 4.4, 2014.
Bibtex Entry:
@article{Destatis_2014,
 author = {Destatis},
 year = {2014},
 title = {Bildung und Kultur: Personal an Hochschulen},
 url = {https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/PersonalHochschulen2110440137004.pdf?__blob=publicationFile},
 urldate = {26.1.2016},
 volume = {4.4},
 journal = {Fachserie 11}
}
zurück zum Text

 

Powered by bibtexbrowser